Algemene voorwaarden

Veranderstroom

Stationsstraat 26
6662 BC Elst
085-2030970

KvK nummer : 78143225
BTW nummer : NL 86 1278 410 B01

Algemene voorwaarden bij kopen

Artikel 1: Definities

 1.  Gebruiker: Veranderstroom B.V. en diens rechtsopvolgers.
 2. Afnemer: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Veranderstroom B.V.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Gebruiker en Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.
 2. Gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Afnemer uitdrukkelijk van de hand.
 3. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Gebruiker zal dan samen met Afnemer de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.
 4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Gebruiker voor de uitvoering derden inschakelt.
 5. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.
 6. Gebruiker kan ten voordele van Afnemer afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Gebruiker behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Offerte

 1. De offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.
 2. Indien Afnemer de aanbieding of offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de aanbieding of offerte en is Gebruiker gerechtigd deze te wijzigen of in te trekken.
 3. Gebruiker heeft het recht om een aanbieding of offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Afnemer.

Artikel 4: Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt schriftelijk of digitaal en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.
 2. In de overeenkomst staan de producten omschreven die zullen worden geleverd en is de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk overeengekomen.
 3. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan Gebruiker ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Gebruiker kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij betaling wenst voor het voorgaande deel.
 4. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Afnemer. Gebruiker kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door Afnemer niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.
 5. Gebruiker kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van Gebruiker kan worden gevergd. De overeenkomst kan door Afnemer niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.
 6. Naar inzicht van Gebruiker kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.
 7. Gebruiker kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien Afnemer verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet of niet tijdig nakomt of Gebruiker een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Gebruiker heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl Afnemer hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.
 8. Gebruiker heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Afnemer surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Herroepingsrecht consumentenkoop

 1. Een consument heeft bij een koop op afstand een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarin hij zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kan ontbinden, tenzij het gaat om diensten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 2. Bij een overeenkomst voor levering van diensten gaat de bedenktijd een dag na het sluiten van de overeenkomst in.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht meldt hij dit op ondubbelzinnige wijze binnen de bedenktijd aan Gebruiker.
 4. De consument moet kunnen aantonen dat hij op de voorgeschreven wijze gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht.

 

Artikel 6: Wijziging voorwaarden

 1. Gebruiker behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan Afnemer bekend zijn gemaakt.
 2. Afnemer behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.
 3. Indien Afnemer binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is Gebruiker gerechtigd om er vanuit te gaan dat Afnemer de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 7: Termijnen

 1. Een overeengekomen termijn begint pas te lopen nadat eventuele materialen en informatie door Afnemer aangeleverd zijn. Indien van toepassing begint een termijn pas te lopen na betaling van een overeengekomen voorschot.
 2. Gebruiker doet zijn uiterste best om de afgesproken termijnen, die zijn opgenomen in de overeenkomst, na te komen. Overschrijding van de overeengekomen termijnen brengt Gebruiker niet in verzuim.
 3. Afnemer kan de overeenkomst niet eerder annuleren, afname van producten weigeren of weigeren te betalen nadat hij Gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Gebruiker een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog te voldoen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8: Prijzen en betaling

 1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij Gebruiker.
 4. Afnemer is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn.  Afnemer is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.
 5. Indien Afnemer in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van Afnemer. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.
 6. Betalingen van Afnemer strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer Afnemer anders aangeeft bij de betaling.
 7. Afnemer is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van Gebruiker, een schuld van Gebruiker te verrekenen met een factuur. Bezwaren van Afnemer tegen de geleverde producten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag Afnemer de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. Gebruiker is gerechtigd om Afnemer een voorschot te laten betalen. Afnemer is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien Gebruiker dit wenselijk acht.

Artikel 9: Onderzoek en gebreken

 1. Zodra de geleverde producten ter beschikking staan van Afnemer moet Afnemer onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen vooraf is overeengekomen. Afnemer is verplicht om Gebruiker binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan Gebruiker. In de schriftelijke melding moet duidelijk omschreven staan wat de gebreken zijn.
 2. Afnemer heeft geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling indien gebreken niet tijdig en op de juiste wijze worden gemeld bij Gebruiker.
 3. Gebruiker heeft het recht de melding te onderzoeken. Eventuele (onderzoeks)kosten bij een ongegronde melding komen voor rekening van Afnemer.
 4. Gebruiker kan kiezen het geleverde te vervangen, herstellen of vergoeden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. Gebruiker behoudt het eigendom van al hetgeen aan Afnemer is geleverd tot Afnemer heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Afnemer heeft niet het recht om de geleverde producten te verkopen, te ruilen, weg te geven, te verpanden, te bezwaren etc. zo lang Gebruiker het eigendom behoudt.
 2. Afnemer stelt Gebruiker op de hoogte wanneer derden op de geleverde producten beslag leggen, rechten willen vestigen of doen gelden. Eventuele schade aan de geleverde producten komt voor risico van Afnemer. Afnemer is verplicht een verzekering af te sluiten die de risico’s dekt zodat hij deze schade kan vergoeden. Afnemer doet er alles aan om schade te voorkomen dan wel te beperken.
 3. Gebruiker behoudt het recht om de geleverde producten terug te nemen en daarbij het terrein van Afnemer of door Afnemer ingeschakelde derden te betreden.

Artikel 11: Installatie

 1. Afnemer draagt zorg voor toegang tot de plaats van installatie. Dit geldt tevens voor de toegangswegen voor benodigd transport. Deze zorg blijft bestaan tot de installatie is voltooid.
 2. Afnemer verklaart dat hij gerechtigd is om het geleverde te laten plaatsen en dat hij hiervoor de eventuele onherroepelijke toestemmingen, ontheffingen en vergunningen heeft verkregen.
 3. Afnemer verklaart dat de plaats van installatie geschikt is voor plaatsing.
 4. Afnemer verklaart dat de plaats van installatie vrij is van asbest en andere onveilige omstandigheden.
 5. Afnemer is er van op de hoogte dat de elektriciteit kan wegvallen tijdens de installatie. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

Artikel 12: Garantie

 1. Gebruiker garandeert de goede werking van het geleverde overeenkomstig de productgaranties van haar leverancier.
 2. De garanties van Gebruiker zijn beperkt tot de productgaranties van de fabrikant. Gebruiker is niet aansprakelijk voor aanspraken die buiten de productgaranties van haar leverancier vallen.
 3. Alle aanspraken op de garanties vervallen wanneer Afnemer een wijziging aanbrengt of laat aanbrengen door een ander dan Gebruiker die invloed heeft op de goede werking van het geleverde.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1.  Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor Gebruiker verzekerd is.
 2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is Gebruiker nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer of verzending.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan Gebruiker.
 4. De beperking van de aansprakelijkheid van Gebruiker is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de Gebruiker, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.
 5. Indien Gebruiker de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van Afnemer is Afnemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van Gebruiker.
 6. Afnemer vrijwaart Gebruiker voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

 1. Gebruiker behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
 2. Alle kennis die Gebruiker verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag Gebruiker voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van Afnemer.

Artikel 15: Overmacht

 1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Gebruiker, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met Afnemer, opgeschort. Gebruiker stelt Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.
 2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor Gebruiker niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc..
 3. Gebruiker heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Gebruiker heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.
 4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.
 5. Indien Gebruiker de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft Gebruiker het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is Afnemer verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Algemene voorwaarden bij huren

Artikel 1: Definities

1.1. Verhuurder: Veranderstroom B.V. en diens rechtsopvolgers.

1.2. Huurder: natuurlijke en rechtspersonen die een overeenkomst sluiten met Veranderstroom B.V.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Verhuurder en Huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken.

2.2. Verhuurder wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Huurder uitdrukkelijk van de hand.

2.3. Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. Verhuurder zal dan samen met Huurder de nietige of vernietigde voorwaarde vervangen door een nieuwe voorwaarde. De nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Verhuurder voor de uitvoering derden inschakelt.

2.5. Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt eveneens gehanteerd wanneer er een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden is geregeld.

2.6. Verhuurder kan ten voordele van Huurder afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Dit houdt echter niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Verhuurder behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen.

Artikel 3: Offerte

3.1. De offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.

3.2. Indien Huurder de aanbieding of offerte niet binnen de termijn schriftelijk heeft aanvaard vervalt de aanbieding of offerte en is Verhuurder gerechtigd deze te wijzigen of in te trekken.

3.3. Verhuurder heeft het recht om een aanbieding of offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Huurder.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1. De overeenkomst wordt schriftelijk of digitaal en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.

4.2. In de overeenkomst staan de producten omschreven die zullen worden geleverd en is de overeengekomen prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan dan eventueel ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk overeengekomen.

4.3. Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen kan Verhuurder ervoor kiezen om deze afzonderlijk te factureren. Verhuurder kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij betaling wenst voor het voorgaande deel.

4.4. Verhuurder heeft het recht om de overeenkomst te wijzigen of in te trekken wanneer deze overeenkomst is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Huurder. Verhuurder kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door Huurder niet tijdig, onjuist of onvolledig is verstrekt.

4.5. Verhuurder kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen wanneer er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van Verhuurder kan worden gevergd. De overeenkomst kan door Huurder niet tussentijds worden ontbonden of gewijzigd.

4.6. Naar inzicht van Verhuurder kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd door derden.

4.7. Verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien Huurder verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet of niet tijdig nakomt of Verhuurder een gegronde vrees heeft dat zich dit zal voordoen en deze wanprestatie opschorting of ontbinding rechtvaardigt. Verhuurder heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl Huurder hiertoe wel verplicht is wegens de wanprestatie.

4.8. Verhuurder heeft het recht de overeenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Huurder surseance van betaling aanvraagt, hem surseance van betaling wordt verleend, faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of de schuldsaneringsregeling wordt uitgesproken of zijn onderneming wordt geliquideerd.

Artikel 5: Herroepingsrecht consumentenkoop

5.1. Een consument heeft bij een koop op afstand een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarin hij zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kan ontbinden, tenzij het gaat om diensten die uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

5.2. Bij een overeenkomst voor levering van diensten gaat de bedenktijd een dag na het sluiten van de overeenkomst in.

5.3. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht meldt hij dit op ondubbelzinnige wijze binnen de bedenktijd aan Verhuurder.

5.4. De consument moet kunnen aantonen dat hij op de voorgeschreven wijze gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht. 

Artikel 6: Wijziging voorwaarden

6.1. Verhuurder behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan Huurder bekend zijn gemaakt.

6.2. Huurder behoudt zich het recht om de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken nadat de gewijzigde voorwaarden aan hem bekend zijn gemaakt.

6.3. Indien Huurder binnen twee weken niet heeft gereageerd op de mededeling is Verhuurder gerechtigd om er vanuit te gaan dat Huurder de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd.

Artikel 7: Termijnen

7.1. Een overeengekomen termijn begint pas te lopen nadat eventuele materialen en informatie door Huurder aangeleverd zijn. Indien van toepassing begint een termijn pas te lopen na betaling van een overeengekomen voorschot.

7.2. Verhuurder doet zijn uiterste best om de afgesproken termijnen, die zijn opgenomen in de overeenkomst, na te komen. Overschrijding van de overeengekomen termijnen brengt Verhuurder niet in verzuim.

7.3. Huurder kan de overeenkomst niet eerder annuleren, afname van producten weigeren of weigeren te betalen nadat hij Verhuurder schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Verhuurder een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog te voldoen aan de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8: Prijzen en betaling

8.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

8.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Verhuurder aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.

8.3. Bezwaar tegen het factuurbedrag moet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld bij Verhuurder.

8.4. Huurder is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet betaalt binnen de betalingstermijn. Huurder is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling.

8.5. Indien Huurder in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van Huurder. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.

8.6. Betalingen van Huurder strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle rente en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer Huurder anders aangeeft bij de betaling.

8.7. Huurder is nimmer gerechtigd om, zonder instemming van Verhuurder, een schuld van Verhuurder te verrekenen met een factuur. Bezwaren van Huurder tegen de geleverde producten of de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag Huurder de betaling niet opschorten, tenzij hij een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3. van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

8.8. Verhuurder is gerechtigd om Huurder een voorschot te laten betalen. Huurder is verplicht om dit voorschot aan te vullen indien Verhuurder dit wenselijk acht.

Artikel 9: Onderzoek en gebreken

9.1. Zodra de geleverde producten ter beschikking staan van Huurder moet Huurder onderzoeken of het geleverde overeenstemt met hetgeen vooraf is overeengekomen. Huurder is verplicht om Verhuurder binnen 7 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan Verhuurder. In de schriftelijke melding moet duidelijk omschreven staan wat de gebreken zijn.

9.2. Huurder heeft geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling indien gebreken niet tijdig en op de juiste wijze worden gemeld bij Verhuurder.

9.3. Verhuurder heeft het recht de melding te onderzoeken. Eventuele (onderzoeks)kosten bij een ongegronde melding komen voor rekening van Huurder.

9.4. Verhuurder kan kiezen het geleverde te vervangen, herstellen of vergoeden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1. Verhuurder behoudt het eigendom van al hetgeen aan Huurder is geleverd tot Huurder heeft voldaan aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Huurder heeft niet het recht om de geleverde producten te verkopen, te ruilen, weg te geven, te verpanden, te bezwaren etc. zo lang Verhuurder het eigendom behoudt.

10.2. Huurder stelt Verhuurder op de hoogte wanneer derden op de geleverde producten beslag leggen, rechten willen vestigen of doen gelden. Eventuele schade aan de geleverde producten komt voor risico van Huurder. Huurder is verplicht een verzekering af te sluiten die de risico’s dekt zodat hij deze schade kan vergoeden. Huurder doet er alles aan om schade te voorkomen dan wel te beperken.

10.3. Verhuurder behoudt het recht om de geleverde producten terug te nemen en daarbij het terrein van Huurder of door Huurder ingeschakelde derden te betreden.

Artikel 11: Installatie

11.1. Huurder draagt zorg voor toegang tot de plaats van installatie. Dit geldt tevens voor de toegangswegen voor benodigd transport. Deze zorg blijft bestaan tot de installatie is voltooid.

11.2. Huurder verklaart dat hij gerechtigd is om het geleverde te laten plaatsen en dat hij hiervoor de eventuele onherroepelijke toestemmingen, ontheffingen en vergunningen heeft verkregen.

11.3. Huurder verklaart dat de plaats van installatie geschikt is voor plaatsing.

11.4. Huurder verklaart dat de plaats van installatie vrij is van asbest en andere onveilige omstandigheden.

11.5. Huurder is er van op de hoogte dat de elektriciteit kan wegvallen tijdens de installatie. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

Artikel 12: Garantie

12.1. Verhuurder garandeert de goede werking van het geleverde overeenkomstig de productgaranties van haar leverancier. 

12.2. De garanties van Verhuurder zijn beperkt tot de productgaranties van de fabrikant. Verhuurder is niet aansprakelijk voor aanspraken die buiten de productgaranties van haar leverancier vallen.

12.3. Alle aanspraken op de garanties vervallen wanneer Huurder een wijziging aanbrengt of laat aanbrengen door een ander dan Verhuurder die invloed heeft op de goede werking van het geleverde.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Indien Verhuurder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verhuurder beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van Verhuurder is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Verhuurder is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor Verhuurder verzekerd is.

13.2. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is Verhuurder nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Verhuurder is uitgegaan van door of namens Huurder verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens vervoer of verzending.

13.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die zijn gemaakt om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade. Deze kosten vallen alleen onder de directe schade wanneer wordt vastgesteld dat de schade toerekenbaar is aan Verhuurder.

13.4. De beperking van de aansprakelijkheid van Verhuurder is alleen geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van opzet of grove schuld van de Verhuurder, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden.

13.5. Indien Verhuurder de overeenkomst niet of niet deugdelijk kan nakomen door toedoen van Huurder is Huurder aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van Verhuurder.

13.6. Huurder vrijwaart Verhuurder voor eventuele vorderingen van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verhuurder toerekenbaar is. Indien Verhuurder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Huurder gehouden Verhuurder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Huurder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is Verhuurder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van Verhuurder en derden daardoor ontstaan komen integraal voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 14: Intellectuele eigendom

14.1. Verhuurder behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.

14.2. Alle kennis die Verhuurder verkrijgt door de uitvoering van de gesloten overeenkomst mag Verhuurder voor andere doeleinden gebruiken, tenzij het gaat om vertrouwelijke gegevens van Huurder.

Artikel 15: Overmacht

15.1. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Verhuurder, die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst met Huurder, opgeschort. Verhuurder stelt Huurder zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.

15.2. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verhuurder geen invloed kan uitoefenen en waardoor Verhuurder niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc..

15.3. Verhuurder heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens de overmachtsituatie. Verhuurder heeft geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de overmachtsituatie.

15.4. Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade te vergoeden als gevolg van de ontbinding.

15.5. Indien Verhuurder de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog na kan komen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft Verhuurder het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, daarom is Huurder verplicht deze factuur te voldoen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verhuurder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2. De rechter in de vestigingsplaats van Verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.